Єдина Країна! Єдина Країна!
У нас можна:
Отримати консультацію
Замовити демонстрацію

1С:Консолідація 81С: Підприємство 8. Консолідація

Програма «1С: Підприємство 8. Консолідація» — автоматизує широкий спектр завдань, завдяки яким готується, і аналізується звітність груп компаній, філіальних структур, окремих компаній, а також готується консолідована звітність різного призначення.

Консолідація

Існує 2 варіанти програми:

 • 1С: Консолідація 8
 • 1С: Консолідація 8 ПРОФ

«1С: Консолідація 8» вирішує такі завдання і дає можливості:

 • збирати, і централізовано зберігати операційну і фінансову інформацію про діяльність різних бізнес - одиниць;
 • формувати управлінську звітність за даними, які знаходяться в різних інформаційних системах;
 • керувати бюджетами окремих компаній і групою компаній;
 • керувати компанією, грунтуючись на ключові показники ефективності;
 • трансформувати звітність, яка сформована за одним стандартом, у звітність інших стандартів (РСБО, МСФЗ, US GАAP, управлінського обліку);
 • згрупувати управлінські, бухгалтерські, міжнародні звіти.
Консолідація

Переглянути вибірковий прайс-лист по продуктам «Консолідація»

Функціональні можливості програмного забезпечення

«1С: Консолідація 8» — це універсальна програма, яка автоматизує функції бюджетного управління і на рівні холдингу, і на рівні окремої бізнес-одиниці, ефективне для організацій різних розмірів і різних галузей.

 • програми реалізовані засоби по імпорту інформації з різних систем обліку і управління (у тому числі у форматі MS Eхcel), що дає можливість знижувати трудомісткість введення та підвищує довіру фактичними даними.
 • Віддалений доступ, який реалізовано через web-інтерфейс і розподілені інформаційні бази, що організовує територіально розподілену обробку даних. Чим сильно знижує трудомісткість за введення вихідних даних і надає можливість підвищити якість звітності.
 • При плануванні можна спрогнозувати динаміку показників, шляхом використання різних варіантів розрахунку, консолідації і розподілу показників, а також функції «ковзного планування» і «планування від досягнутого», швидко формувати необхідні бюджети.
 • Підтримується мультивалютність і мультимовність, що забезпечує необхідну форму подання бюджетів та корпоративної звітності.
 • Розвинені функції по управлінню організаційно-фінансовою структурою групи дозволяють формувати ієрархію різних периметра консолідації.
 • Інструменти управління процесами дають можливість регламентувати бюджетний процес, розподіляти відповідальність і організувати ефективну взаємодію між його учасниками.
 • Можна з програми «1С: Консолідація 8» автоматично встановлювати ліміти за статтями руху грошових коштів в «1С: Управління виробничим підприємством».
 • Підсистеми бізнес-аналізу дають можливість отримати необхідну інформацію в оперативному режимі (в тому числі автоматично на е-mail, практично оп-line) в зручному для аналізу форматі, незалежно від джерела вихідних даних та/або системи управління і обліку.
 • функції аналізу можна проводити аналіз «Що якщо?», план-фактний, ABC, факторний аналізи, а також інтелектуальний аналіз даних, який дозволяє знайти приховані закономірності в масивах інформації.

Ці інструменти дозволяють у єдиному середовищі проводити аналіз, моделювання, моніторити ключові показники і планувати розвиток територіально-розподіленого бізнесу.

Крім вищезазначених функцій в «1С: Консолідація 8» є необхідний набір інструментів, щоб готувати окрему та консолідовану звітність, яка представлена відповідно МСФЗ:

 • Підтримка будь-якої кількості планів показників, налаштовується процедура трансляції фінансової інформації між планами рахунків.
 • Реалізована ручні та автоматизовані трансформаційні коригування, які нівелюють відмінності між обліковими політиками П(C)БО і МСФЗ.
 • Реалізовані функції імпорту та вхідного контролю звітності, які забезпечують високу якість вихідної інформації, знижують трудомісткість рутинних операцій.
 • Функції з управління процесу, що в поєднанні з шаблонами автоматичних трансформаційних коригувань, дозволяють отримати консолідовану звітність МСФЗ в «один клік».
 • У програмі підтримуються різні види розшифровок, з трансформаційними і консолидационными таблицями включно. Залежність між різними даними звітів у вигляді дерева полегшує розбивку інтегральних показників, і перевірку коректності розрахункових співвідношень, які відображаються графічно. Зберігається не тільки ключова нормативно-довідкова інформація, але і розрахункові алгоритми, які використовувалися в процесі підготовки звітів.

Завдяки цим функціям, «1С: Консолідація 8» можна використовувати для автоматизації бюджетного управління, а також повного циклу підготовки управлінських, бухгалтерських, міжнародних звітів.

Методичні моделі

Програма «1С: Консолідація 8» включає такі методичні моделі (кейси):

 • Бюджетування торгового підприємства
 • Бюджетування групи підприємств (в «1С: Консолідація ПРОФ»)
 • Трансформація і консолідація за МСФЗ (в «1С: Консолідація ПРОФ»)
 • Консолідація РСБСУ

У кожній моделі містяться:

 • плани показників звітності та аналітичних вимірювань
 • набір класифікаторів
 • комплекти бланків звітів, правила розрахунку показників і правила перевірки
 • шаблони процесів з підготовки звітів
 • аналітичні звіти і панелі

Методичні моделі можна використовувати не змінюючи, або модифікувати.

Програма корисна таким категоріям бізнес-користувачів

Керівництву організації

 • Отримувати управлінську звітність такому вигляді, який потрібний в конкретному випадку.
 • Отримувати новий, більш ефективний рівень аналітики та управління діяльністю організації:
  • В цілому побачити загальну картину: аналітичну звітність у вигляді діаграм, які показують загальні структурні залежності, найкритичніші відхилення, тенденції змін показників.
  • Визначати джерело проблеми: при необхідності, безпосередньо із зведеного звіту можна подивитися первинні документи, які відносяться до проблемної області.
 • Якісно підтримується управління діяльністю групи підприємств:
  • Забезпечується раціональний баланс між централізацією і делегуванням функцій планування і контролю управляючої компанії і залежних компаніях.
  • Виділяються внутрішні фінансові потоки підприємства поділяються за позитивного або негативного сальдо внутрішньогрупових оборотів.
  • Організований єдиний бюджетний процес і казначейство в рамках групи підприємств.
  • Підтримуються мульти-фірмові схеми податкового планування та оптимізації.
 • Знижуються витрати для підготовки та аудиту трансформованої звітності

Фінансовому відділу

 • Реалізовані всі вимоги до фінансової звітності: у програмі налаштовані серйозні і гнучкі засоби розробки звітних форм, які дозволяють надавати потрібну інформацію для зовнішніх і внутрішніх споживачів:
  • топ-менеджменту,
  • інвесторам,
  • кредиторам,
  • аудиторам,
  • державі.
 • Різні засоби по перехресній перевірці комплектів звітності:
  • у процесі розробки — аналізувати встановлені взаємозв'язки, маршрути трансформації даних;
  • у процесі формування — звіряти значення показників різних звітів з складанням протоколу.
 • Різні джерела отримання даних. Формуючи один і той же комплект звітів, можна одночасно використовувати:
  • інформацію, яка отримана безпосередньо з облікових рішень на платформі «1С: Підприємство»;
  • дані з файлів — табличних документів;
  • вручну вводити, коригувати інформацію, яку можна зберегти і залишити коментарі про зміни.
 • Налаштована тісний зв'язок з іншими програмами на базі платформи «1С: Підприємство»: можна безпосередньо з вікна «1С: Консолідація» відкрити вікно інформаційної бази, дані якої використовуються в звіті, і в ньому продовжити розшифровку аж до первинного документа.
 • Механізми автоматичної звірки внутрішньогрупових оборотів дають можливість оперативно перевіряти звіти десятків організаційних одиниць.
 • Опис регламенту щодо збору та консолідації звітів дозволяє:
  • знизити вплив «людського фактора» на строки і якість підготовки даних;
  • автоматично готувати комплект звітів по натисненню кнопки;
  • використовувати тільки підготовлені та перевірені дані: у разі збору звітів в кілька етапів, і їх формування на кожному етапі, можна використовувати дані попередніх, перейти на наступний етап можна тільки тоді, коли вихідна інформація достовірна, і готова до використання.

Відділу МСФЗ

 • Мультивалютність і конвертацію показників відповідно IАS 21.
 • Консолідацію з урахуванням основних положень IАS 24, 27, 28, 31, ІFRS 3:
  • різні методи консолідації;
  • одноступінчату і багатоступеневу консолідацію;
  • автоматичну звірку, врегулювання, елімінацію внутрішньогрупових операцій;
  • реєстрацію інвесторів і пов'язаних сторін;
  • проведення розрахунків повної частки володіння групи та частки меншості для груп зі складними взаємними інвестиціями;
  • розрахунок гудвілу та облік придбання/втрати контролю над підприємствами в періоді консолідації;
 • Сильне скорочення строків автоматизації, яке можна досягти завдяки моделі «Трансформація і консолідація МСФЗ».

ПРАЙС-ЛИСТ по продуктам «Консолідація»

Ви також можете проглянути повний прайс-лист.

Назва Ціна, грн.