Єдина Країна! Єдина Країна!
У нас можна:
Отримати консультацію
Замовити демонстрацію

Управління виробничим підприємством 81C: Підприємство 8. Управління виробничим підприємством

«1C: Управління виробничим підприємством» — типове програмне забезпечення, яке відповідає основним вимогам щодо управління і обліку у виробничій компанії. Програма надає можливість організувати комплексну інформаційну систему у відповідності з корпоративними, українськими та міжнародними стандартами і забезпечує фінансово-господарську діяльність організації.

Програма створює єдину інформаційну систему, в якій відображається фінансово-господарська діяльність організації, і охоплює основні бізнес-процеси. B той же час програма чітко розмежовує доступ до храненной інформації, а також можливості доступу до даних і можливостей роботи в програмі, залежно від статусу працівників.

В організаціях c холдинговою структурою загальна інформаційна база може охоплювати всі компанії, які входять в холдинг. Це відчутно зменшує трудомісткість ведення обліку за рахунок повторного використання різними організаціями загальних масивів інформації. При цьому, для всіх компаній ведеться наскрізний управлінський і регламентований облік, але регламентована звітність формується роздільно по організаціям.

Господарські операції реєструються один раз, і відображаються в управлінському і регламентованому обліках. Виключається повторний введення інформації. У документах реєструються господарські операції, і щоб прискорити роботу, в програмі налаштований механізм для підбору і встановлення даних «за замовчуванням», нові документи вводяться на підставі раніше введених.

Регламентований облік ведеться по підприємству в національній валюті, в управлінському обліку підприємства в цілому можна вибрати будь-яку валюту. B різних організаціях єдиної інформаційної бази можна використовувати різні системи оподаткування: в одних організаціях — за загальною системою оподаткування, в інших — за спрощеною, можна використовувати різні настройки політики податкового і бухгалтерського обліку.

Додатково до управлінському і регламентованому обліками можливо ведення обліку відповідно до МСФЗ (міжнародними стандартами фінансової звітності). Щоб знизити трудомісткість облік за МСФЗ ведеться не оперативно, використовується трансляція (перерахунок) даних інших обліків.

Розробляючи програму «1С: Управління виробничим підприємством» враховувались кращі міжнародні методики управління компаніями (MRР II, CRM, SС, ЕRР, ERP II та інші), і успішний досвід в автоматизації виробничих підприємств, який накопичили фірма «1С» і партнерську співтовариство. Методологічні питання по автоматизації управлінського, фінансового обліку та формування звітності за МСФЗ у вигляді консультаційної підтримки здійснювала аудиторсько-консалтингова компанія PricewaterhouseCoopers.

Програма «1C: Управління виробничим підприємством» розроблена на базі платформи «1С: Підприємство 8».

«1C: Управління виробничим підприємством» — це флагманська програма компанії «1C», яка містить найбільш широкий набір функцій. Загальну концепцію програмного забезпечення можна пояснити схемою.

Загальна концепція рішення

Всі механізми автоматизації програмного забезпечення умовно можна розділити на 2 великих механізму (класу):

 • підтримка операційної діяльності підприємства;
 • ведення неоперативного обліку.

Програмне забезпечення поділяється на окремі підсистеми, які відповідають за вирішення подібних завдань, підсистеми: управління грошовими коштами, управління персоналом, бухгалтерський облік та інші.

Переглянути вибірковий прайс-лист по продуктів «Управління виробничим підприємством»

Автоматизируемые підрозділу

Програму можна використовувати в таких підрозділах та службах виробничої організації:

 • дирекції (генеральному, фінансовим, комерційним директорам, директора з виробництва, головний інженер, директор з кадрів,ІТ - директор, директор з розвитку);
 • планово-економічному відділі;
 • виробничих цехах;
 • виробничо-диспетчерському відділі;
 • відділі головного конструктора;
 • відділі головного технолога;
 • відділі головного механіка;
 • відділі збуту;
 • відділі матеріально-технічного забезпечення (постачання);
 • відділі маркетингу;
 • складах матеріалів і готової продукції;
 • бухгалтерії;
 • відділі кадрів;
 • відділі організації праці і зайнятості;
 • ІТ-службі;
 • адміністративно-господарському відділі;
 • відділі капітального будівництва;
 • інформаційно-аналітичному відділі;
 • відділі стратегічного розвитку.

Програма надає:

 • для керівництва компанії та керівників, які відповідають за розвиток бізнесу - можливість широкої аналітики, планування і гнучкого управління ресурсами підприємства, щоб підвищити його конкурентоспроможність;
 • для керівників відділів, менеджерів і працівників, які безпосередньо займаються виробничою, збутовою, постачальницькою і іншою діяльністю для забезпечення процесів виробництва — функції, які дозволяють підвищити щоденну ефективність роботи по своїх напрямах;
 • для працівників облікових служб підприємства — інструменти для автоматизованого ведення обліку, що повністю відповідає вимогам законодавства та корпоративним стандартам компанії.

Основні функції програмного забезпечення

Управління виробництвом

В підсистемі управління виробництвом здійснюється планування виробничих процесів і матеріальних потоків на виробництві, відображаються процеси виробничої діяльності компанії, і будується нормативна система управління виробництвом.

Механізми планування виробництва в підсистемі «Управління виробництвом» забезпечують:

 • Сценарне планування, щоб виробити різні варіанти стратегії виробництва або обліку можливих змін у діяльності компанії;
 • Ковзне планування;
 • Проектне планування виробництва;
 • Фіксація розпланованих даних від зміни;
 • Інтеграція з підсистемою бюджетування.

Планування виробництва

Підсистема створена для планування на середні та довгі терміни виробництва і потреби в ресурсах, і для того, щоб проводити план-фактний аналіз виконання планів виробництва. При плануванні виробництва забезпечено облік багатьох параметрів, контроль виконання та відстеження за виконанням планів на різних етапах в декількох розрізах одночасно за:

 • підрозділу і менеджера;
 • проектом і під-проекту;
 • ключовому ресурсу;
 • номенклатурної групи і окремої номенклатурної одиниці.

Позмінне планування виробництва

У підсистемі можна планувати виробництво в короткосрочном періоді в розрізі окремих номенклатурних позицій, а також проводити план - фактний аналіз виконання планів виробництва виробничо-диспетчерським відділом. У цій підсистемі детально формується позмінний графік виробництва і споживання, оцінюються терміни його виконання з урахуванням запланованої завантаження ресурсів.

Позмінне планування надає такі можливості:

 • Планувати з урахуванням доступності потужностей. B разі недостатності потужностей в подпериодах здійснювати перенесення запланованих операцій в підперіоди з доступними вільними потужностями.
 • Формувати детальний план-графік виробництва та операцій.
 • Планувати операції для територіально віддалених підрозділів.
 • Враховувати час транспортування між складами і підрозділами.
 • Уточнювати виробничий план за окремими номенклатурними позиціями з розрахунком точних термінів виробництва.
 • Формувати графік завантаження виробничих потужностей та потреб виробництва у сировині і комплектуючих.
 • Формувати графік фінальної збірки, в якому уточнено терміни виробництва.
 • Розраховувати завантаження робочих центрів у процесі визначення графіка потреб у матеріалах.
 • Формувати плану-графіка потреб виробництва.
 • Формувати завдання на виробництво, змінно-добових завдань.
 • Контролювати та аналізувати відхилення від виконання завдань.

Управління витратами і розрахунок собівартості

В підсистемі управління витратами враховуються фактичні витрати компанії і розраховується собівартість продукції на основі даних управлінського обліку.

У підсистемі ведуться такі функції:

 • Враховуються фактичні витрати звітного періоду в необхідних розрізах у вартісному і натуральному вимірах;
 • Ведеться оперативний кількісний облік матеріалів у незавершеному виробництві (НЗВ);
 • Враховуються фактичні залишки НЗВ на кінець звітного періоду в потрібних розрізах;
 • Враховується брак на виробництві та складі;
 • Розраховується фактична собівартість випуску за період основної і побічної продукції (напівфабрикати, шлюб);
 • Розраховується собівартість випуску протягом місяця з документами випуску – прямих витрат або за плановою собівартістю;
 • Враховується переробка давальницької сировини;
 • Розраховується фактична вартість залишків НЗВ на кінець звітного періоду;
 • Формується звіт за зміну по випуску продукції та послуг у виробництві.

Нормативний склад продукції використовується:

 • для аналізу відхилень від норм, щоб контролювати якість продукції
 • при розрахунку собівартості — як база розподілу непрямих витрат

Управління основними засобами та ремонтами

Можливості, які надає підсистема управління ремонтами підприємствам для здійснення планування та обліку діяльності з технічного обслуговування і ремонтів обладнання:

 • Ведення нормативної бази для обслуговування ОС;
 • Планування обслуговування ОС і ресурсів для його проведення;
 • Облік результатів проведеного обслуговування ОС;
 • Аналіз відхилень у строках та обсягах обслуговування ОС.

Підтримуються такі способи розрахунку амортизації:

 • прямолінійний;
 • виробничий (пропорційно обсягу виробітку);
 • зменшення залишку і прискорене зменшення залишку;
 • кумулятивний;
 • за індивідуальним графіком амортизації;
 • за нормами податкового законодавства;
 • в розмірі 50% та 100% вартості при прийнятті до обліку.

Бюджетування

У підсистемі реалізовані функції, які потрібні, щоб побудувати систему фінансового планування в компанії, які дають можливість:

 • планувати рух коштів компанії на будь-який період в розрізі тимчасових інтервалів, центрів фінансової відповідальності (ЦФО), проектів, залишкових і оборотних показників, додаткової аналітики;
 • моніторити фактичну діяльність компанії в тих же розрізах, в яких проводилося планування;
 • складати зведену звітність за результатами моніторингу;
 • здійснювати контроль відповідності заявок на витрачання коштів робочому плану на період;
 • здійснювати фінансовий аналіз;
 • аналізувати доступність грошових коштів;
 • аналізувати відхилення планових і фактичних даних.

Управління грошовими коштами

В підсистемі управління грошовими коштами (казначейство) виконуються функції, які допомагають ефективно управляти рухом грошових коштів в компанії, і контролюють платежі. Функції підсистеми дозволяють:

 • вести багатовалютний облік руху і залишків грошових коштів;
 • реєструвати плановані надходження і витрати грошових коштів;
 • резервувати кошти під майбутні платежі на розрахункових рахівницях і в касах;
 • розміщувати грошові кошти в очікуваних вхідних платежах;
 • формувати платіжний календар;
 • оформляти всі необхідні первинні документи;
 • здійснювати інтеграцію з системами «клієнт банку»;
 • розносити (вручну або автоматично) суми платіжного документа по декількох договорах і угодах.

Управління взаєморозрахунками

Основне призначення підсистеми взаєморозрахунків:

 • фіксація виникнення заборгованості контрагента перед компанією і компанії перед контрагентом;
 • враховувати причини виникнення заборгованості;
 • підтримка різних методик обліку заборгованості (по договору, угоду, за окремої господарської операції);
 • аналіз поточного стану заборгованості і історії її зміни.

Бухгалтерський облік

В підсистемі бухгалтерського обліку обеспено ведення обліку відповідно до українського законодавства по всіх ділянках обліку, в тому числі:

 • банківські і касові операції;
 • основні засоби і нематеріальні активи;
 • облік матеріалів, товарів, продукції;
 • облік витрат і розрахунок собівартості;
 • операції з валютою;
 • розрахунки з організаціями;
 • розрахунки з підзвітними особами;
 • розрахунки з персоналом з оплати праці;
 • розрахунки з бюджетом.

Податковий облік

Податковий облік з податку на прибуток у програмі ведеться незалежно від бухгалтерського обліку. Господарські операції відображаються паралельно у бухгалтерському і податковому обліку. У документах, що реєструють господарські операції в бухгалтерському і податковому обліку, передбачено, що для цілей податкового обліку дані можуть бути введені і відображені в обліку пізніше.

Облік за міжнародними стандартами

B підсистему включений окремий план рахунків, що відповідає МСФЗ, і може налаштовуватися користувачем, він дає можливість:

 • вести фінансовий облік і готувати індивідуальну та консолідовану фінансову звітність згідно з МСФЗ;
 • транслювати (переносити) більшу частину облікових записів (проводок) з підсистеми бухгалтерського обліку (НСБО) за правилами, які гнучко настроюються користувачем;
 • паралельно вести облік за українським та міжнародним стандартам по тих дільницях, де відмінності між українськими нормативами та вимогами МСФЗ є істотними (наприклад, облік основних засобів, нематеріальних активів);
 • проводити власні регламентні документи (наприклад, нарахування витрат, облік резервів, облік знецінення активів і ряду інших), а також вносити коригувальні записи в «ручному» режимі.

Можливості підсистеми дозволяють:

 • знизити трудомісткість ведення обліку за МСФЗ, використовуючи дані українського обліку;
 • зіставляти дані українського обліку та обліку за МСФЗ, ніж полегшують вивірку даних перед підготовкою звітності за МСФЗ;
 • консолідувати звітність групи підприємств.

У підсистемі також можна налаштувати ведення обліку і складання фінансової звітності у відповідності з іншими зарубіжними стандартами, в тому числі US GAAP.

Управління персоналом і розрахунок зарплати

Підсистема підтримує кадрову політику організації, і автоматизує розрахунки з персоналом. Підсистема надає можливість:

 • планувати потреб в персоналі;
 • планувати зайнятість і графіки відпусток персоналу;
 • вирішувати завдання щодо забезпечення бізнесу персоналом - підбір, анкетування і оцінка;
 • вести кадровий облік і аналізувати кадровий склад;
 • аналізувати рівень і причини плинності кадрів;
 • вести регламентований документообіг;
 • розраховувати заробітну плату персоналу компанії;
 • здійснювати розрахунок регламентованих законодавством нарахувань, утримань і податків ;
 • розраховувати внески на обов'язкове пенсійне та соціальне страхування в автоматичному режимі.

Підбір кадрів

В підсистемі забезпечення бізнесу кадрами документується і автоматизується процес підбору та оцінки кандидатів, який проводиться відділом кадрів. У цієї підсистеми виконуються такі функції:

 • зберігаються особисті дані про кандидатів як про фізичних осіб;
 • зберігаються матеріали, які з'являються в процесі роботи з кандидатом, починаючи з резюме і закінчуючи результатами анкетування;
 • плануються зустрічі з кандидатами і реєструються прийняті рішення безпосередньо до прийняття на роботу.

Розрахунок зарплати

У підсистемі автоматизований увесь комплекс розрахунків з працівниками, починаючи від введення документів про фактичну виробку, оплату лікарняних листів і відпусток, і закінчуючи формуванням документів на виплату зарплати і регламентованої звітності.

Результати розрахунку заробітної плати відображаються в управлінському, бухгалтерському, податковому обліку з необхідним ступенем деталізації:

 • Відображаються результати розрахунку управлінської зарплати в управлінському обліку;
 • Відображаються результати розрахунку регламентованої зарплати у бухгалтерському обліку;
 • Відображаються результати розрахунку регламентованої зарплати у вигляді валових витрат з податку на прибуток.

Планування продажів

Програма дає можливість планувати:

 • обсяги продажів у натуральних і вартісних показниках, а також грунтуючись на даних про продажі за попередні періоди, інформації про поточні складські залишки і отримані на плановий період замовлення покупців;
 • відпускні ціни, в їх числі на підставі інформації про поточні ціни компанії і конкурентів;
 • собівартість продажів, з урахуванням інформації про ціни постачальників.

Продажу можна запланувати:

 • по компанії в цілому
 • за підрозділами
 • групам підрозділів
 • за окремими товарами і товарним групам
 • за певними категоріями клієнтів (по регіону, по виду діяльності тощо).

У підсистемі забезпечена консолідацію окремих планів в звідний план продажів організації.

Щоб контролювати виконання розроблених планів в системі налаштовані засоби порівняльного аналізу даних про заплановані і фактичні продажі.

Планування можна вести з тимчасовою деталізацією від дня до року, що дозволяє:

 • переходити від стратегічних планів до оперативних, зберігаючи при цьому інформацію про показники, встановлені на кожному етапі планування;
 • вести планування, як з обліком, так і без урахування сезонних коливань попиту.

Ціноутворення

У підсистемі ціноутворення визначена і реалізована цінова політика компанії, яка відповідає існуючим аналітичних даних про попит і пропозицію на ринку. Надає такі основні функціональні можливості:

 • будувати різні схеми формування цін і знижок;
 • здійснювати контроль дотримання співробітниками організації встановленої цінової політики;
 • зберігати інформацію про ціни конкурентів;
 • зберігати інформацію про ціни постачальників, автоматично оновлювати закупівельні ціни;
 • зіставляти відпускні ціни компанії з цінами постачальників і конкурентів.

Управління закупівлями

Щоб забезпечити якість продукції, забезпечити безперервне постачання виробництва матеріалами і виконувати замовлення відповідно до запланованих термінів не перевищуючи планову собівартість, важливим завданням є ефективне управління закупівлею ТМЦ.

Можливості, які надає підсистема:

 • оперативно планувати закупівлі, грунтуючись на плани продажів і невиконаних замовлень покупців;
 • оформляти замовлення постачальникам і здійснювати контроль за їх виконанням;
 • реєструвати і аналізувати, як виконуються додаткові умови за договорами, в яких зафіксовані номенклатурні позиції, обсяги і терміни поставок;
 • підтримувати різні схеми приймання товару від постачальників, в їх числі оформлення прийому на реалізацію і отримання давальницької сировини і матеріалів;
 • оформляти невідфактуровані поставки використовуючи складські ордери;
 • аналізувати потребу складу в товарах;
 • ведення наскрізного аналізу і встановлення взаємного зв'язку між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальникам;
 • аналізувати наслідки, які можуть з'явитися в разі невиконання замовлень постачальниками;
 • планувати закупівлі, враховуючи прогнозований рівень складських запасів і зарезервованих товарів на складах;
 • підбирати постачальників товару за їх надійності, історій поставок, критеріями терміновості виконання замовлень, пропонованим умовам доставки, територіальним або іншим довільним ознаками і автоматично формувати замовлення для них;
 • складати графіки поставок і платежів.

Управління складом (запасами)

В системі автоматизовано детальне ведення оперативного обліку матеріалів, продукції і товарів на складах, забезпечений повний контроль запасів ТМЦ в компанії.

Всі складські операції реєструються відповідними документами. Підсистема дає можливість:

 • управління залишками ТМЦ в різних одиницях вимірювання на множині складів;
 • роздільно враховувати власні товари; товари, які прийняті, передані на реалізацію, поворотну тару;
 • контролювати, і враховувати серії та термін придатності;
 • вказувати довільні характеристики партії (колір, розмір і т. д.) і вести партіонний облік в розрізі складів;
 • укомплектовувати, і розкомплектовувати номенклатурні позиції;
 • вести ордерний облік і резервувати ТМЦ.

Можна отримати інформацію про стан складських запасів в будь-яких аналітичних розрізах, в яких проводиться глибока деталізація до рівня характеристик товарів (колір, розмір, габарити тощо), або до рівня серійних номерів і термінів придатності товару. Можна отримувати вартісні оцінки складських запасів за собівартістю і потенційного об'єму продажів у відпускних цінах.

Використовуючи засоби статистичного контролю запасів, можна оцінити «привабливість» кожного виробу, в залежності від його частки в обороті або прибутку підприємства (ABC-аналіз), стабільність продажів (XYZ-аналіз), і виявляти продукцію. Яка погано продається використовуючи такі критерії: середній термін зберігання, витрата за період і коефіцієнт оборотності.

Управління роздрібною торгівлею і підключення торгового устаткування

Виробничим підприємствам, які мають власні магазини і роздрібні торгові крапки, програма дозволяє керувати роздрібною торгівлею. Роздрібну торгівлю можна здійснювати з будь-якого складу — оптового, роздрібного або неавтоматизованої торгової крапки. Товари в неавтоматизованих торгових крапках враховуються у фіксованих роздрібних цінах або без урахування кількості і номенклатури («сумовий облік»). Товари на роздрібних складах обліковуються за продажними цінами.

До програми можна підключати торгове обладнання:

 • сканери
 • термінали збору даних
 • електронні ваги
 • ККМ в режимах: «фіскальний реєстратор», «оff-line» і «on-line».

У системі проводиться оцінка вартісних запасів в роздрібних цінах, порівнюються обсяги і прибутковість продажів в різних магазинах (торговельних точках), контролюється правильність надходження виручки від магазинів і торгових точок.

Управління відносинами з покупцями і постачальниками

В підсистемі «1С: Управління відносинами з покупцями і постачальниками» надана можливість:

 • зберігати повну контактну інформацію про контрагентів і їх співробітників, у тому числі можна зберігати історію взаємин з ними;
 • реєструвати інформацію про постачальників: умови доставки товару, надійність, терміни виконання замовлення, номенклатура і ціна товару, що поставляється, і матеріалу;
 • в автоматичному режимі нагадувати користувачам про майбутні контакти з контрагентами, нагадування про дні народження контактних осіб;
 • планувати свій робочий графік і проводити контроль робочих планів своїх підлеглих;
 • робити аналіз незавершені і планувати майбутні операції з існуючими та потенційними клієнтами;
 • персоніфіковано підходити до потреб і вимог покупця;
 • реєстрація кожного звернення потенційних покупців і в майбутньому аналіз відсотків залучених клієнтів;
 • оперативно контролювати стан контактів і угод, які були заплановані;
 • здійснювати інтегрований АВС (ХYZ) - аналіз відносин з клієнтами;
 • здійснювати аналіз причин зривів при виконанні замовлень клієнтів та обсяги закритих замовлень;
 • робити аналіз і оцінку ефективності рекламних та маркетингових заходів.

Покупців можна сегментувати завдяки інтегрованому ABC (XYZ)-аналізу, який автоматично розділяє покупців:

 • на класи залежно від частки клієнта у виручці або прибутку компанії: важливі (А-класс), середній важливості (B-класс), низької важливості (С-клас);
 • на статуси: потенційні, разові, постійні, втрачені;
 • на регулярність закупівель: стабільні (Х клас), нерегулярні (Y-клас), епізодичні (Z-клас).

За результатами такого аналізу можна оптимально розподілити зусилля і організувати роботу персоналу, який відповідає за продажі і обслуговування клієнтів.

Контроль і оцінка роботи менеджерів

Програма «1C: Підприємство 8. Управління виробничим підприємством» дає можливість для керівництва (комерційного директора, керівника відділу збуту, керівника відділу маркетингу) оцінювати і зіставляти роботу менеджерів, які відповідають за продажі і роботу з клієнтами, за такими показниками:

 • обсяг продажів і принесена прибуток
 • коефіцієнт утримання покупців;
 • кількість виконаних замовлень;
 • кількість контактів з покупцями;
 • повнота заповнення бази даних контактною інформацією.

Цю оцінку можна використовувати, щоб будувати об'єктивну систему мотивації персоналу, яка відображає специфіку завдань, які вирішують різні категорії менеджерів.

Інтегровані засоби роботи з електронною поштою

Засоби роботи з електронною поштою, вбудовані в систему «1С: Підприємство 8» дозволяють підвищити оперативність роботи багатьох служб і фахівців компанії — в першу чергу підрозділів, що відповідають за роботу з покупцями і постачальниками, збут, закупівлі і маркетинг. Всі ці засоби об'єднані в одну інформаційну систему. У підсумку, електронна кореспонденція, яка обробляється, тісно пов'язана з іншими бізнес-процесами організації. Основні можливості роботи з електронною поштою, що забезпечує програма «1С: Управління виробничим підприємством»:

 • реєструвати кореспонденцію, призначати виконавців і контролювати виконання; вести історію листування по кожному контрагентові;
 • створювати як індивідуальні, так і «публічних» (групових) поштових адрес і розмежовувати доступ до них для різних груп користувачів;
 • імпортувати контактну інформацію поширених поштових клієнтів;
 • автоматично відправляти листи за настання запланованих подій;
 • організовувати розсилки електронних листів — групи адрес для розсилки можна формувати або вручну, або автоматично, згідно заданих критеріїв.

Моніторинг і аналіз діяльності підприємства

Якість управління і оперативність рішень, які приймаються керівниками підприємств, у більшості випадків залежить від ефективності використання даних про різні аспекти діяльності організації, які накопичені в інформаційних системах.

До програми «1C: Управління виробничим підприємством» включена потужна і гнучка система звітів, в якій можна оперативно аналізувати і постійно контролювати практично всі нюанси виробничої та торгової діяльності організації.

Інформацію можна отримати в будь-яких розрізах з необхідною деталізацією. Користувач самостійно визначає (налаштовує) рівень деталізації, параметри угрупування і критерії відбору даних в звітах відповідно до специфіки вирішуваних завдань. Ці настройки (фактично — створені користувачем спеціалізовані звіти) можна зберегти для подальшого використання.

Масштабованість і продуктивність

Сучасна трирівнева архітектура системи зберігає високу продуктивність при значному зростанні навантаження на систему і обсягів оброблюваних даних, а також збільшує пропускну здатність шляхом нарощування потужності використовуваного обладнання, без додаткових витрат.

ПРАЙС-ЛИСТ по продуктах «Управління виробничим підприємством»

Ви також можете проглянути повний прайс-лист.

Назва Ціна, грн.