Єдина Країна! Єдина Країна!
У нас можна:
Отримати консультацію
Замовити демонстрацію

Бухгалтерія 8 для України1С:Підприємство 8. Бухгалтерія для України

Конфігурація «1С: Бухгалтерія 8 для України» — універсальна програма масового призначення для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності. Це готове рішення для ведення обліку в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включаючи субкомісію), надання послуг, виробництво і т. д.

Бухгалтерський і податковий облік реалізовані відповідно до чинного законодавства України. До складу «1С:Бухгалтерії 8 для України» включений план рахунків бухгалтерського обліку, відповідний Наказу Міністерства Фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку і Інструкції про його використання» від 30 листопада 1999р. №291.

Методика бухгалтерського обліку забезпечує одночасну реєстрацію кожного запису господарської операції як по рахунках бухгалтерського обліку, так і по необхідних розрізах аналітичного обліку, кількісного і валютного обліку. Користувачі можуть самостійно управляти методикою обліку в рамках настройки облікової політики, створювати нові субрахунки і розрізи аналітичного обліку.

«1С:Бухгалтерія 8» забезпечує рішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік продажів і т. д. Крім того, інформацію про окремі види діяльності, торгові і виробничі операції, можуть вводити співробітники суміжних служб підприємства, що не є бухгалтерами. В останньому випадку за бухгалтерською службою залишається методичне керівництво і контроль за настройками інформаційної бази, що забезпечують автоматичне віддзеркалення документів в бухгалтерському і податковому обліку.

Дане прикладне рішення також можна використовувати тільки для ведення бухгалтерського і податкового обліку, а завдання автоматизації інших служб, наприклад, відділу продажів, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами.

Предметна область, автоматизируемая «1С:Бухгалтерією 8 для України», ілюструється наступною схемою.

Предметна область

«1С:Бухгалтерія 8 для України» являє собою сукупність платформи «1С:Підприємство 8» і конфігурації «Бухгалтерія для України». В «1С:Бухгалтерії 8» закладена можливість сумісного використання з прикладними рішеннями «Управління торгівлею для України» і «Зарплата і Управління Персоналом для України», також створеними на платформі «1С:Підприємство 8».

Переглянути вибірковий прайс-лист по продуктах «1С: Бухгалтерія»

Облік «від документа» і типові операції

Основним способом відображення господарських операцій в обліку є введення документів конфігурації, відповідних первинним документам бухгалтерського обліку. Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проводок. Для групового введення проводок можна використовувати типові операції — простий інструмент автоматизації, легко і що швидко настроюється користувачем.

Партіонний облік

Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізований згідно П(С)БО 9 «Запаси». Підтримуються наступні способи оцінки матеріально-виробничих запасів при їх вибутті:

 • за середньої собівартості;
 • за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО).

Складський облік

По складах може вестися кількісно-сумовий облік та облік по партіях. Складський облік може бути відключений, якщо в ньому немає необхідності.

Облік торгових операцій:

 • Оптова торгівля
 • Комісійна торгівля
 • Роздрібна торгівля

В «1С:Бухгалтерії 8 для України» автоматизований облік операцій надходження і реалізації товарів і послуг, включаючи оптову, комісійну та роздрібну торгівлю.

Всі операції з оптової і комісійної торгівлі враховуються в розрізі договорів з покупцями і постачальниками. При продажі товарів виписуються рахунки на оплату, оформляються накладні і податкові накладні.

Для роздрібної торгівлі підтримуються технології роботи як з автоматизованими, так і не автоматизованими торговими точками.

Автоматизовано відображення повернень товарів від покупця і постачальнику.

Ведеться облік поворотної тари як особливого виду товарно-матеріальних цінностей.

Забезпечується автоматичне відображення торгових операцій у бухгалтерському та податковому обліку.

Облік операцій з грошовими коштами

Автоматизований облік руху готівкових і безготівкових грошових коштів, у тому числі операцій обміну валюти. Автоматизовані розрахунки з контрагентами і підзвітними особами. Облік розрахунків з контрагентами можна вести в гривнях і іноземній валюті.

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів ведеться відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби», П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», П(С)БО 9 «Запаси».

Для основних засобів і нематеріальних активів автоматизовані такі основні операції як: надходження, ухвалення до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація. Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць між декількома рахунками або об'єктами аналітичного обліку. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації.

Для малоцінних активів автоматизовані операції передачі в експлуатацію і списання з експлуатації.

Облік виробництва

Автоматизований розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом.

Програма надає наступні можливості:

 • облік випуску готової продукції, витрат сировини і матеріалів, незавершеного виробництва;
 • облік власного та давальницької сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції;
 • облік спецодягу та інших малоцінних необоротних активів;
 • облік виробничих витрат, розрахунок планової та фактичної собівартості з використанням методів відображення непрямих витрат.

Виробничі операції автоматично відображаються в бухгалтерському і податковому обліку.

Облік заробітної плати:

 • Кадровий облік
 • Нарахування та виплата зарплати
 • Податки і внески з оплати праці

Підсистема розрахунку заробітної плати, входить до складу «1С:Бухгалтерії 8 для України» призначена для автоматичного розрахунку нарахувань і утримань у відповідності з затвердженими правилами.

В «1С:Бухгалтерії 8 для України» ведеться облік руху персоналу, включаючи облік працівників по основному місцю роботи і за сумісництвом. При цьому внутрішнє сумісництво підтримується опционально (тобто підтримку можна відключити, якщо на підприємстві це не прийнято). Забезпечується формування уніфікованих форм по праці.

Схема основних рухів даних при розрахунку зарплати показана нижче.

Схема основних рухів даних при розрахунку зарплати

Автоматизовані нарахування зарплати працівникам підприємства по окладу і ведення взаєморозрахунків з працівниками аж до виплати зарплати або депонування, а також обчислення регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких служить заробітна плата працівників організацій, та формування відповідних звітів (по ПДФО, внесків до фондів).

При виконанні розрахунків враховується наявність на підприємстві: інвалідів і податкових нерезидентів.

Облік господарської діяльності декількох організацій в єдиній інформаційній базі

«1С:Бухгалтерія 8 для України» надає можливість ведення бухгалтерського і податкового обліку декількох організацій в загальній інформаційній базі, причому в ролі окремих організацій можуть виступати індивідуальні підприємці. Це буде зручно в ситуації, коли господарська діяльність цих організацій тісно зв'язана між собою: у поточній роботі можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), працівників, власних складів і т. д., а обов'язкову звітність формувати роздільно.

Завдяки можливості обліку діяльності декількох організацій в єдиній інформаційній базі «1С:Бухгалтерія 8 для України» може використовуватися як в невеликих організаціях, так і в холдингах зі складною організаційною структурою.

Перехід на «1С:Бухгалтерії 8» з інших прикладних рішень

Для «1С:Бухгалтерії 8 для України» створені засоби переносу даних з «1С:Бухгалтерії 7.7 для України».

Переваги в порівнянні з «1С:Бухгалтерією 7.7»

 • Реалізована можливість ведення обліку декількох організацій у єдиній інформаційній базі. Організації можуть використовувати загальні списки товарів, статей витрат, контрагентів і т. д. При цьому кожна організація може вести облік по загальній або спрощеній системі оподатковування в рамках однієї й тієї ж інформаційної бази.
 • Для ведення обліку використовуються окремі плани рахунків для бухгалтерського і податкового обліку.
 • Автоматизовано багатопередільного виробництво, можливість роботи з давальницькими схемами.
 • Реалізована можливість вести облік комісійної торгівлі та зворотної тари
 • В «1С:Бухгалтерії 8 для України» підтримується облік діяльності індивідуальних підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування.
 • У новій версії «1С:Бухгалтерії 8 для України» розширені можливості настроювання типових операцій — засобу групового введення часто використовуваних бухгалтерських проводок. Цей простий, але ефективний інструмент автоматизації тепер може легко і швидко настроюється користувачем.
 • Сучасний ергономічний інтерфейс «1С:Бухгалтерії 8 для України» робить доступними сервісні можливості «1С:Підприємства 8» навіть для невеликих організацій.

ПРАЙС-ЛИСТ на продукти «1С:Бухгалтерія»

Ви також можете проглянути повний прайс-лист.

Назва Ціна, грн.